#

Haspengouwse
Ondernemersclub


Lid worden >
@hoc Haspengouwse Ondernemersclub

Welkom bij @hoc

@hoc is het ontmoetingsforum voor bedrijfsleiders uit de Haspengouwse regio. Onze werking strekt zich uit over Alken, Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Nieuwerkerken, Sint-Truiden en Wellen. Jaarlijks organiseren wij diverse activiteiten met als doel ervaringen uit te wisselen over bedrijfseconomische thema’s en een netwerk uit te bouw voor bedrijfsleiders uit dezelfde regio. Onze ondernemersclub behartigt de belangen van onze leden en onderhoudt nauwe contacten met de lokale overheden in samenspraak met de lokale Voka ambassadeurs.

Nieuws @hoc

Ons nieuw werkingsjaar gaat van start

28/09/2023

Ondernemersclub @hoc verenigt ondernemers uit Haspengouw. Ook komend werkjaar voorzien wij 5 bijeenkomsten waarbij we ervaringen uitwisselen, netwerken en leren van elkaar. Wij kijken er alvast naar uit u geregeld te ontmoeten.

Het bestuur heeft volgende activiteiten op de planning staan voor 2023-2024:

 • 13/11/2023 Jaarvergadering met als thema duurzaam ondernemen in Haspengouw
 • 19/12/2023 Allereerste nieuwjaarsreceptie

Wij houden er aan u telkens persoonlijk uit te nodigen voor deze avondbijeenkomsten.

Ondernemen is complex. Je moet niet alleen oog hebben voor je eigen business maar ook voor je netwerk in je onmiddellijke omgeving en het plaatselijk economisch beleid. Een positief en ondernemersvriendelijk lokaal beleid kan uw bedrijf vooruit helpen. Hierop kunnen wij vanuit onze ondernemersclub wegen. De functie van een ondernemersclub is de dialoog onderhouden tussen ondernemers onderling én met lokale en bovenlokale mandatarissen. Wij doen dit namens onze 144 leden en zijn uw aanspreekpunt om de belangen van uw onderneming te behartigen waar mogelijk en te versterken.

Met ondernemende groet namens het bestuur van @hoc

Sylvia Vogelaar
Voorzitter @hoc - Voka ambassadeur Alken

 

 

 

Verslag @hoc in dialoog met de Haspengouwse beleidsmaker

07/07/2023

De Haspengouwse ondernemersclub stelt voor om een strategische regionale economische beleidsvisie voor een duurzame regio Haspengouw uit te werken om een tegengewicht te bieden aan de bipool Hasselt-Genk. Hiervoor dienen de diensten lokale economie samen te werken en verder te professionaliseren binnen een netwerk. Elke gemeente in Haspengouw moet inzetten op ecologie, duurzaamheid en KMO’s stimuleren om te ondernemen in eigen regio. De beleidsvisie kan best uitgewerkt worden volgens de principes van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN: 5P’s en 17ESG’s.

De kernpunten voor onze leden zijn talent om jobs in te vullen, ruimte om te ondernemen, een vlotte mobiliteit en een aantrekkelijke regio.

Op vlak van arbeidsmarkt is er een grote beweging naar meer bevoegdheden voor lokale besturen op vlak van arbeidsmarktbeleid. Vlaanderen zal tegen 2030 440.000 extra werkenden moeten hebben, dat zal moeten komen van de nu 840.000 inactieven. Het probleem dat zich stelt is een VDAB die niet performant werkt en te weinig lokale bestuurskracht. Wij pleiten voor rekenschap en responsabilisering voor lokale besturen in ruil voor de bijkomende financiering, een maximale uitstroom naar reguliere economie i.p.v. eigen diensten en koppeling aan opleidingsaanbod. Hier dient flankerend beleid rond huisvesting, mobiliteit, kinderopvang, migratie,… aan toegevoegd te worden.

Voor het onderwijs moeten lokale besturen meer een regierol opnemen, bijvoorbeeld mee waken over een rationeel aanbod binnen de gemeentegrenzen, en minder een actorrol opnemen zoals het inrichten van scholen. Dit past in het kerntakendebat, idem voor welzijns- en gezondheidszorg. Zet in op STEM – en techniekpromotie.

Op vlak van omgeving stellen we vast dat de vergunningsverlening complex en moeilijk verloopt. Bij ruimtelijke initiatieven als beleidsplannen, planologie en ruimtelijk rendement duiken heel wat obstakels op. Onze ondernemers hebben ruimte nodig: zet daarom in op ruimte creëren en leegstand vastgoed en ongebruikte gronden activeren. De oplossingsgerichtheid moet beter bij de administraties van alle overheden en het primaat van de politiek moet prominenter aanwezig zijn.

Voor mobiliteit moet er gefocust worden op bereikbaarheid van bedrijventerreinen, vervoerregio’s en hoppinpunten. Er zijn mobiliteitssturende maatregelen nodig om te zorgen dat lokale gemeenten beleverbaar blijven. Er moet geïnvesteerd worden in infrastructuur door de ontsluiting van bedrijventerreinen en aanleg van vrachtwagenparkings. En er moet ingezet worden op de logistiek van de toekomst, denk aan drones en energiedelen.

Maak Haspengouw een aantrekkelijke regio door in te zetten op MICE-beleving. Gebruik het Fruitspoor als ankerpunt om horizontale assen te leggen vanuit alles Haspengouwse gemeenten.

 

 

 

Heers en Gingelom: veel meer dan bloesems en fietstoerisme

28/02/2023

Deze maand zijn Heers en Gingelom aan de beurt om twee lokale Voka-ambassadeurs in de kijker te zetten: Nadia Jottard en Serge Celis. Hoe schatten zij hun rol als lokale ambassadeur in? Onder welke dossiers hebben ze elk al hun schouders gezet? En wat zijn volgens hen belangrijke kwaliteiten waarover een ambassadeur moet beschikken?

Groei en verandering lopen als een rode draad door het professionele parcours van Nadia Jottard. Ze startte als finance expert voor tal van ondernemingen, waarna ze in 2010 haar eigen advieskantoor Ugrow oprichtte. Vandaag is ze nog steeds aan de slag als groei- en veranderingsmanager voor bedrijven, in combinatie met het beheer van Klaarchitectuur, het architectenkantoor van echtgenoot Gregory Nijs. Als kers op de taart runt ze een interieurzaak in Sint-Truiden én is ze Voka Ambassadeur Heers.

Luisterend oor

En die taak als lokaal ambassadeur doet ze met hart en ziel, in combinatie trouwens met haar lidmaatschap van de Haspengouwse Ondernemersclub @hoc. “Als Voka Ambassadeur wil ik een luisterend oor zijn voor mijn collega-ondernemers uit Heers en hun wensen en verzuchtingen met het gemeentebestuur bespreken”, zegt Nadia. “De burgemeester en schepenen ken ik al vele jaren, waardoor er een warm en constructief contact is. Omwille van het landelijke karakter van onze gemeente, met een klein aantal ondernemers, liggen er nooit zware dossiers op tafel. Toch verdient elke vraag of bezorgdheid de nodige aandacht.”

Ontmoetingsplatform

Binnen @hoc is de rol van Nadia uitgebreider. “De Haspengouwse Ondernemersclub fungeert als ontmoetingsplatform voor bedrijfsleiders uit onze regio”, bevestigt Nadia. “De club brengt ondernemers uit acht Haspengouwse gemeenten samen, waaronder ook Heers. Mijn Voka-ambassadeurschap vormt hier een waardevolle basis om mee de schouders te zetten onder allerlei activiteiten om bedrijfseconomische thema’s te bespreken en lokale bedrijven op de kaart te zetten. Met @hoc beschikken we alleszins over een extra hefboom om de belangen van de leden te behartigen ten aanzien van lokale overheden.”

Oplossingsgericht denken

“Vanuit mijn professionele ervaring als finance expert en coach kan ik collega-ondernemers nuttige tips geven om het ondernemerschap zo succesvol mogelijk in te vullen”, legt Nadia uit. “Oplossingsgericht denken, inspireren en bruggen bouwen tussen connecties, daar ben ik sterk in. Met name kleine kmo’s hebben niet steeds de mensen en middelen in huis om extra kennis over bedrijfseconomische topics in te kopen. Als ambassadeur en clublid kan ik hen hiervoor boeiende sprekers en onderwerpen aanreiken.”

“Belangrijke kwaliteiten van een lokaal Voka Ambassadeur vind ik authenticiteit, aanspreekbaarheid en de vaardigheid om als ‘matchmaker’ mensen met elkaar te verbinden. Ik ben geen fan van netwerkrecepties, wel van activiteiten waar inhoudelijke kennisuitwisseling en informele contactmomenten naadloos in elkaar overvloeien.”

Ook collega-ondernemer en mede-bestuurslid van de Haspengouwse Ondernemersclub Serge Celis is een bezige bij, met een carrière die ruim een halve eeuw overspant. Hij staat aan het hoofd van enkele innovatieve bedrijven, waaronder Multimodal Transports & Logistics in Gingelom en het Genkse recyclagebedrijf Orbix. In het Luikse Sprimont leidt Serge SprimontBlue, een blauwehardsteengroeve.

Ondanks zijn overvolle agenda als bestuurder maakt Serge graag tijd voor zijn lokale Voka-ambassadeurschap in Gingelom. Al geeft hij toe dat zijn takenpakket eerder beperkt is, met dank aan het landelijke karakter van de gemeente. “Op de kleine industriezone van Gingelom zijn slechts enkele ondernemingen gevestigd, met – naast onze transportfirma – een industriële wasserij, een sanitairwinkel, een communicatiebureau en enkele kleinere handelszaken. Die kleinschaligheid levert weinig overlast voor de omwonenden op.”

Kleinschalig karakter

“Een kleine gemeente als Gingelom telt niet veel Voka-leden”, zegt Serge. “En dat zal de komende jaren niet snel veranderen, want het gemeentebestuur vindt het niet opportuun om de industriezone in Gingelom uit te breiden. Ze verwijzen nieuwe ondernemingen vriendelijk door naar het naburige Sint-Truiden, waar op de industriezones na best nog wel wat ruimte beschikbaar is, die bovendien aan de verwachtingen van de meeste kandidaten voldoet door de aanwezigheid van de vereiste infrastructuur.”

Lokale mobiliteit

Een van de topics die Serge van nabij opvolgt, is lokale mobiliteit. Lees: de moeizame ontsluiting van de Gingelomse industriezone. “Op dit vlak is er zeker nog werk aan de winkel”, legt Serge uit. “Wie vanuit onze gemeente richting Brussel of Luik moet, kan vlot richting E40 rijden. Maar wie Sint-Truiden of het noorden van onze provincie in de gps ingeeft, moet vandaag tal van lokale gemeenten doorkruisen. Er werden al verschillende alternatieve pistes bestudeerd, maar tot op vandaag is er nog geen doorbraak in dit dossier.”

Bruggen bouwen

“Als Voka Ambassadeur Gingelom hecht ik veel belang aan een goede sociale cohesie tussen onze plaatselijke ondernemers. Daarom zet ik dit jaar mee mijn schouders onder de organisatie van een netwerkactiviteit op onze Gingelomse industriezone. Ik heb een eventbureau aan het werk gezet om een concreet plan uit te werken. Daarnaast heb ik met de burgemeester afgesproken om twee- à driemaal per jaar een ontbijtevent te organiseren, met hetzelfde doel: Gingelomse bedrijfsleiders, werknemers en andere stakeholders met elkaar in verbinding brengen. Die rol van bruggenbouwer is me op het lijf geschreven!”

Meer lezen

 

 

 

Brooddoosnodig is broodnodig!

Een gezonde maaltijd is cruciaal om je dag door te komen. Dat is zo voor iedereen en zeker voor kinderen en jongeren! Want samen leren, spelen en je concentreren, valt zwaar op een lege maag.

Toch is een goed gevulde brooddoos niet voor iedereen vanzelfsprekend. In onze scholen zijn er nog altijd (te veel!) leerlingen die met honger in de klas zitten.Daarom voeren wij met Brood(doos)nodig actie! Enerzijds willen wij de bewustwording rond voedselongelijkheid faciliteren en de problematiek zichtbaar en bespreekbaar maken. Anderzijds zetten wij concrete projecten met scholen en steden op om lege brooddozen op onze schoolbanken tegen te gaan.

Brooddoos nodig is broodnodig!

Één op vier kinderen in stedelijke context komt met een lege brooddoos naar school. Dagelijks stelt het onderwijzend personeel lege brooddozen vast en krijgen wij vragen vanuit scholen om in het project te stappen. Wist je dat wij met Brood(doos)nodig ook in Sint-Truiden leerlingen een voedzame maaltijd aanbieden?

Alle info over ons project in Sint-Truiden vind je hier!

Meer lezen

 

 

 

Na 75 jaar draait motor van Wintmolders nog vlotjes verder

Van tractoren op petroleum tot hoogtechnologische landbouwmachines die autonoom de meest efficiënte weg zoeken op akker en veld: al vier generaties pioniert de Truiense familie Wintmolders in machines voor industrie, tuin- en landbouw. 75 jaar na de oprichting groeit het familiebedrijf sterker dan ooit, en dit ondanks de vele logistieke, sectorale en technologische uitdagingen. Het enthousiasme blijft overeind.

Meer lezen

 

 

 

Bouwsteen van de toekomst is oer-Limburgs product

Het zerowastebedrijf Orbix uit Genk (Serge Celis) en bouwmaterialenproducent Masterbloc in Maasmechelen (Bjorn Gubbels) zijn er in geslaagd om een bouwblok te maken die CO2-negatief is. De ultralichte bouwelementen zijn na jaren van onderzoek, eindelijk klaar voor industriële productie. Minister Zuhal Demir mocht donderdag de productielijn officieel in gebruik nemen.

Meer lezen

 

 

 

Twee lokale Voka-ambassadeurs in de kijker: Luc Heylands van de gemeente Nieuwerkerken en Sylvia Vogelaar van de gemeente Alken

Na twee ambtstermijnen van de Haspengouwse ondernemersclub @hoc gaf Luc Heylands, Voka-ambassadeur Nieuwerkerken, de voorzittersfakkel door aan Sylvia Vogelaar, Voka-ambassadeur Alken. In dit artikel geven ze elk hun visie over de werking van deze Haspengouwse ondernemersclub, die 130 ondernemers vanuit Alken, Borgloon, Heers, Gingelom, Kortessem, Nieuwerkerken, Sint-Truiden en Wellen verenigt.

Meer lezen

 

 

 

Extra steunmaatregelen voor bedrijven

Stad Sint-Truiden keert subsidies uit om bedrijven in nood te helpen tijdens de coronapandemie. Ondernemingen kunnen zo tot 50% van hun interestlasten op coronagerelateerde kredieten recupereren voor een periode van 3 jaar.

“Hogere overheden voorzien overbruggingskredieten, maar deze krijgt men niet zomaar. De overheidswaarborg is gekoppeld aan verschillende criteria zoals tewerkstelling. Op deze hulp dienen de bedrijven een intrestvergoeding te betalen. Ook financiële instellingen hebben, gebruik makend van de federale en Vlaamse wetgeving (2de en 3de charter), tal van instrumenten gecreëerd die hun cliënteel kan bijstaan in de overbrugging van deze moeilijke periode. Ook hierop betaalt men interesten.

De stad wil haar steentje bijdragen door een maximale 50% subsidie uit te reiken om deze intresten te compenseren voor een periode van 3 jaar op alle kredieten die door de pandemie werden veroorzaakt. De maximale subsidie per onderneming bedraagt 50.000 euro.”, vertelt schepen van financiën Jo François.

“Deze ondersteuningssubsidie zal een gunstig effect hebben op de tewerkstelling in onze stad. In totaal wordt er een meerjarig krediet van 625.000 euro uitgetrokken om een kredietondersteuning van minstens 10.000.000 euro mogelijk te maken”, besluit schepen van financiën Jo François.

Deze subsidie dient ten laatste op 31 december 2021 ingediend te worden bij de stad Sint-Truiden. Het insturen van de akkoorden met de banken en de Participatiemaatschappij Vlaanderen of LRM zal tot een automatische ondersteuning leiden.

 

Sint-Truiden voorziet extra steun voor ondernemers tijdens pandemie

Stad Sint-Truiden biedt extra steun voor ondernemingen tijdens de pandemie. Deze tussenkomst is ruimer dan de maatregelen die de overheid voorziet. Bent u van plan om structureel te investeren in Sint-Truiden? Neem dan zeker contact op met de stadsdiensten via www.sint-truiden.be/lokale-economie-0. @hoc waardeert de inspanningen die geleverd worden!

Stad Sint-Truiden heeft een budget van €600.000 vrijgemaakt voor bedrijven die in Sint-Truiden starten of hun activiteiten uitbreiden en dit op een duurzame wijze.

Dit budget kan verdeeld worden binnen een periode van 3 jaar met een maximum van €50.000 per bedrijf.

Initieel waren er andere voorwaarden van toepassing maar omdat dit geen succes was, werden de modaliteiten aangepast.

De tegemoetkoming kan aangevraagd worden door bedrijven die bij een bank een lening aangevraagd hebben (investeringskrediet).

De helft van de interesten wordt terugbetaald, indien het dossier wordt geaccepteerd.

Om de tegemoetkoming aan te vragen dient de fiche in bijlage ingevuld te worden en samen met het businessplan en de kredietovereenkomsten dient dit aan Jo François of zijn medewerkster Christel bezorgd te worden.

Formulier downloaden

 

Eerste stap naar mogelijke fusie van 5 gemeenten in Limburg: Borgloon, Wellen, Heers, Alken en Kortessem

Alle 5 gemeenten in kanton Borgloon hebben de samenwerking met adviesbureau CC Consult goedgekeurd. Dat bureau moet de mogelijke samenwerking en zelfs een eventuele fusie van de gemeenten begeleiden. Samen hebben de 5 gemeenten 45.000 inwoners.

Lees verder op vrt.be

 

Haspengouwse ondernemers bekroond als Trends Gazellen

Beste Haspengouwse ondernemer

De redactie van Trends Magazine selecteerde dit jaar voor de 20ste keer per provincie 250 Trends Gazellen. Gazellen zijn snelgroeiende bedrijven die een integraal onderdeel vormen van ons economisch landschap. Trends Gazelle word je op basis van harde groeicijfers in toegevoegde waarde, personeel en cash-flow.

Met trots stellen wij vast dat volgende leden van onze Haspengouwse ondernemersclub bekroond werden tot Trends Gazelle in Limburg:

Grote gazellen:

 • 8: Passion Works!, interimbureau in Nieuwerkerken – proficiat Sylvia Vogelaar!
 • 27: Callexcell, contactcenter in Sint-Truiden – proficiat Karin Van De Velde!
 • 30: Impermo, verdeler van tegels, natuursteen en parket in Sint-Truiden – proficiat Filip Stultjens!
 • 98: Claes & Zonen, officiële verdeler Mercedes-Benz en Smart in Sint-Truiden – proficiat Dirk Strauven!
 • 99: Globachem, gewasbescherming en zaadtechnologie in Sint-Truiden – proficiat Els Paesmans!

Kleine gazellen:

 • 30: Paesmans Fruit, fruitkweker in Nieuwerkerken – proficiat Karel Paesmans!
 • 33: AE+ Engineering, advies – en studiebureau in Sint-Truiden - proficiat Wim Diliën!

Ook deze ondernemingen in de regio Haspengouw vinden we terug bij de Trends Gazellen:

Grote Gazellen

 • 31 Productie van hoogtechnologische schokdempers Tenneco Automotive Europe Sint-Truiden
 • 33 Reiskantoor De Blauwe Vogel Sint-Truiden
 • 73 Industriële wasserijdiensten St Joris Gingelom
 • 95 Koeling en klimaat Cooltech (Hasco) Alken

Middelgrote gazellen

 • 17 Transportbedrijf Eurosped Belgium Sint-Truiden
 • 47 Autolease – en verhuur Service Rent Sint-Truiden
 • 48 Grond en Infrastructuurwerken Dries Peeters Kortessem
 • 52 Schildersbedrijf M-Painting Kortessem
 • 58 Wijninvoerder Ad Bibendum Sint-Truiden
 • 75 Producent van machines voor industrie en landbouw Avant Machinery Sint-Truiden
 • 78 Bouwpunt Droogmans Kozen
 • 80 Betonnen keerwanden en prefab elementen VB Beton Belgium Borgloon
 • 88 Transportbedrijf La Lorraine Alken

Kleine Gazellen

 • 13 Bouwaannemer H&H Construct Wellen
 • 21 Fruitkweker Olbo Heers
 • 41 Italiaans restaurant L’Angelo Rosso Sint-Truiden
 • 43 Penxten CV en Sanitair Alken

Aan de genomineerden: “jullie mogen enorm trots zijn op deze prestigieuze selectie waarmee jullie zorgen voor nationale bekendheid en de uitstraling van onze regio! Hiermee zijn jullie een bron van inspiratie voor collega-ondernemers en voortrekkers in innovatie en werkgelegenheid. Door jullie competitiviteit hebben jullie een positieve invloed op het ondernemingsklimaat in de regio. Koester deze straffe erkenning en geniet samen met uw team van.”

We kijken samen met jullie uit naar 21 april want dan wordt het nieuw algemeen klassement voor Vlaanderen en Wallonië uitgezonden op Kanaal Z. Wij supporteren alvast!

Namens het bestuur van @hoc
Voorzitter Luc Heylands